پروژه پلاس

دمدمی مزاج

افرادی که هرگز موفق نمی شوند

افرادی که هرگز موفق نمی شوند

تجربه و دانش خیلی راحت می توانند نقش خود را برای موفقیت در محیط کار از دست بدهند. «دیوید دمینگ»،…